Home > For Candidates > 채용공고

자동차 일반정비
기아자동차의 1차벤더로서 자동차 디자인,기술개발 및 승용특장차를 생산하는 기업   2019-03-15
사원~대리   2년제이상
경기 용인   진행

1. 모집분야

   1. 일반정비(테크니컬)

      담당업무

      - 자동차 진단 및 점검

      - 자동차 정비 및 수리

     자격요건

       - 경력 : 2년 이상

 

 

  2. 일반정비(어드바이저)

      담당업무

      - 자동차 진단 및 점검

      - 자동차 구매고객 기술적 afterservice업무

     자격요건

       - 경력 : 2년 이상 우대사항

   - 관련학과 우대

   - 관련 자격증 소지자 우대

   - 자동차운전면허증(필수)

 
근무지 : 용인본사 (기숙사제공)

 
김동일   상무이사
02-6925-3352/010-3627-8435   one@bbp.co.kr